Privacy policy

AS "FERRUS" Privātuma politika.


Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā AS "FERRUS" apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko AS "FERRUS" ievāc no mājas lapas, e-pastu sarakstes, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (AS "FERRUS" interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē).

AS "FERRUS" rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

AS "FERRUS" ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju AS "FERRUS"interneta mājas lapā.

Definīcijas

Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Klients - jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Pakalpojuma sniedzēja sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija:

Personas datu apstrādes pārzinis ir - AS "FERRUS", vienotais reģ. Nr. 40003444852, Juridiskā adrese: Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029

AS "FERRUS", kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs +37167441180 vai e-pasta adrese info@ferrus.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties AS "FERRUS", juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz zemāk minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam. AS "FERRUS" ar atzīmi: Datu aizsardzības speciālists.

Personas datu apstrāde

Personas datu apstrādes nolūki
AS "FERRUS", apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 •        pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
 • klienta identificēšanai;
 • līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
 • preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 •        uzņēmuma telpu un teritorijas drošībai un aizsardzībai.
 •        personāla atlasei;
 •        nodibināt un uzturēt darba tiesiskās attiecības, tajā skaitā, cilvēkresursu un darba pārvaldīšanas, nodrošināšanas un organizēšanas, kā arī darba algas izmaksas nolūkos;
 •        pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu servisa mērījumiem;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrāde
AS "FERRUS" apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus.

Personas datu saņēmēju kategorijas
AS "FERRUS" neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei ārpus AS "FERRUS" piegādes zonas, IT sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos AS "FERRUS" likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.
 • personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.
Personas datu glabāšanas ilgums

AS "FERRUS" glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AS "FERRUS" vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti.


Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības
Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt AS "FERRUS" piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz AS "FERRUS" likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no AS "FERRUS" pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Lūdzam ievērot, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams izdzēst noteiktas personas datus, kā arī videonovērošanas procesa specifikas dēļ mēs nevaram garantēt, ka Jūsu tiesību ierobežot personas datu apstrādi īstenošana būs iespējama pilnībā, jo datu vākšana notiek automātiski, un Jūs nevarēsiet izpildīt Jūsu uzdevumus vai saņemt pakalpojumus no mums bez kļūšanas par videonovērošanas objektu.

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē AS "FERRUS" birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, AS "FERRUS" pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. AS "FERRUS" atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu. AS "FERRUS" nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Saziņa ar personu
AS "FERRUS" veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi AS "FERRUS" veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.).

Komerciālie paziņojumi

Lai sniegtu personai informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem un jaunumiem, kas varētu personu interesēt, AS "FERRUS" var izmantot personas datus mārketinga un sakaru aktivitātēs. Persona var jebkurā brīdī atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas kādā no veidiem:

 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;
 • nosūtot e-pastu uz adresi: info@ferrus.lv
 • zvanot uz AS "FERRUS" biroju: +3767440213
 • klātienē AS "FERRUS" birojā: Gramzdas ielā 90, Rīgā, LV-1029

AS "FERRUS" pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts personas pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var tikt veikta līdz pat vienai darba dienai.

AS "FERRUS" nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.

Sīkdatņu politika

Sīkdatņu izmantošanas politika AS "FERRUS" interneta resursos.
Šajā dokumentā ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana www.ferrus.lv un norādīti sīkdatņu lietošanas mērķi, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.Sīkdatnes palīdz sniegt, uzlabot un aizsargāt AS "FERRUS" sniegtos pakalpojumus, nodrošinot klienta vajadzībām piemērotākus piedāvājumus, kā arī ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi.

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas no tīmekļa servera tiek nosūtīti uz Jūsu pārlūku brīdī, kad Jūs apmeklējat mājas lapu. Atkarībā no Jūsu pārlūka iestatījumiem, tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti. Saglabātās sīkdatnes ļauj serveriem atpazīt Jūsu datoru. Tas nozīmē, ka, apmeklējot mājas lapu atkārtoti un izmantojot ar paroli aizsargātas mājas lapas daļas, Jūs varat izvairīties no atkārtotas vienu un to pašu datu ievadīšanas. Proti, sīkdatnes atvieglo mājas lapu, kurās manuāli jāievada dati, aplūkošanu. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai palīdzētu veidot mūsu mājas lapu un pilnveidot tās izmantošanas pieredzi. Izmantojot sīkdatnes, mēs ceram uzlabot mūsu interneta pakalpojumus atbilstoši mūsu pašu un mūsu klientu vēlmēm. Mēs cienām Jūsu privātumu un esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personas datus. Mēs esam veikuši pasākumus, kurus uzskatām par piemērotiem, lai konkrētos gadījumos nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti, integritāti un pareizību. Uz mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi attiecas spēkā esošie normatīvie akti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatnes ir ieteicams iespējot, lai nodrošinātu vislabāko mājas lapas izmantošanas pieredzi un pilnīgu tās funkcionalitāti. Tomēr, ja Jūs vēlaties, sīkdatnes var atspējot vai ierobežot Jūsu pārlūka iestatījumos, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas. Papildus informācija par sīkdatnēm, kā arī informācija par to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Kādas sīkdatnes izmanto www.ferrus.lv un kādi ir to lietošanas mērķi?
Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķiem ir noteikti nepieciešamās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mārketinga sīkdatnes. Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Tās atšķiras ar izmantošanas mērķiem un glabāšanas ilgumu. Ar laiku izmantotās sīkdatnes var tikt aktualizētas un pielāgotas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanas vajadzībām, tomēr vispārējie lietošanas mērķi ir šādi:

Obligātās sīkdatnes - obligāti nepieciešamas, lai vietne būtu funkcionāli lietojama un droša:

 • Shopify platformas sīkdatnes - nepieciešamas, lai nodrošinātu platformas tehnisko pamatdarbību.
Statistikas sīkdatnes - nepieciešamas, lai izprastu lietotāju paradumus un ģenerētu vietnes lietošanas statistikas atskaites:
 • Google Analytics - statistikas datu uzkrāšanai par lietotāju un vietnes lietošanas paradumiem;

Statistikas sīkdatnes apkopo informāciju, kā Tu lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Tu izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota statistikas nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Statiskās sīkdatnes identificē tikai Tavu iekārtu, taču neizpauž Tavu identitāti.

Mārketinga sīkdatnes - nepieciešamas, lai sekotu lietotāju paradumiem starp dažādām interneta vietnēm un attēlotu lietotājam pielāgotu saturu balstoties uz šiem paradumiem:

 • Google AdWords - lai iesaistītu apmeklētājus un piedāvātu saistošus produktus balstoties uz apmeklētajām vietnēm;
 • Facebook - lai pielāgotu reklāmu saturu.

Mārketinga sīkdatnes izmantoja, lai apkopotu informāciju par Tavām apmeklētākajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši Tev interesējošus mūsu pakalpojumus . Mērķa sīkdatnes Tavā gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Kā lietotājs var izvēlēties un mainīt sīkdatņu izmantošanu?
Ja nevēlaties, lai jūsu lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, jūs varat mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Pievērsiet uzmanību, ka izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties. Tomēr atcerieties, ka bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas ar www.ferrus.lv tīmekļa vietnes palīdzību jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot AS "FERRUS" interneta pakalpojumus.

Kur var saņemt informāciju?
Par sīkdatņu izmantošanu AS "FERRUS" interneta resursos un jūsu personas datu drošu apstrādi atbild AS "FERRUS". Ja rodas jautājumi vai ieteikumi, aicinām zvanīt uz +37167441180 vai rakstīt e-pastu: info@ferrus.lv.

Saites uz trešo pušu mājas lapām

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī privātuma politika attiecas tikai uz interneta veikala www.ferrus.lv mājas lapu. Tā kā mūsu mājas lapā var būt saites uz citām mājas lapām, pirms jebkādu personas datu ievadīšanas tajās mēs iesakām iepazīties ar attiecīgo mājas lapu privātuma politiku. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem datiem, kas ievadīti, apmeklējot citas mājas lapas.

EN
EN